מדיניות פרטיות

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו.

 1. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.
  הנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
  הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי.
  הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם הנהלת האתר או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי הנהלת האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 3. הרשמה לניוזלטר
  וקבלת מידע ותוכן שיווקי נעשית  ע״י הרשמה בהסכמה מלאה של הגולש, במידה והגולש לא מעוניין יותר במידע ניתן לבטל את ההרשמה לניוזלטר. 
 4. שמירה על פרטיות הגולשים
  הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר.
  ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
 5.  הנהלת האתר מפעילה מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק המתאימות לאתרי אינטרנט.
  אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי והנהלת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 6. קישורים
  ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של הנהלת האתר, הנהלת האתר אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא להנהלת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
  כמו כן, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
  הנהלת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. שימוש בעוגיות (Cookies)
  מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
 8.  קניין רוחני
  כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד או של צדדים שלישיים שהנהלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 9. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של הנהלת האתר (באם תינתן).
 10. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הנהלת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
 11. השם “יהונתן סולומון – בניית אתרים”, סימני המסחר של הנהלת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם( https://yonatansolomon.co.il ) של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).
  אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת יהונתן סולומון בכתב ומראש.
 12. התיישנות
  למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מסמכי מכרז) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.
 13. שיפוי
  המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או עיריית תל אביב ו/או מי מטעמן ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת 1תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.
 14. נגישות
  על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות ,
  למרות האמור לעיל ומאמצי הנהלת האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים.
  הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.
  בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות להנהלת האתר:
  [email protected]
 15. הדין החל
  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט.
  הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.